Wagner: Der Ring des Nibelungen - Dernesch, Esser, Vermeersch, Watson, Stamm, Kélémen, Coster, Synek; Wallat. Köln, 1972

$49.95More Details & Audio Sample →

Wagner: Götterdämmerung - Dernesch, Esser, Franzen, Kélémen, Coster, Synek; Wallat. Köln, 1972

$16.95More Details & Audio Sample →

Wagner: Siegfried - Esser, Dernesch, Vermeersch, Möhler, Stamm; Wallat. Köln, 1972

$12.95More Details & Audio Sample →