Wagner: Götterdämmerung - Dernesch, Esser, Franzen, Kélémen, Coster, Synek; Wallat. Köln, 1972

$8.48More Details & Audio Sample →

Wagner: Siegfried - Esser, Dernesch, Vermeersch, Möhler, Stamm; Wallat. Köln, 1972

$6.48More Details & Audio Sample →